ข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสินค้าและบริการมากจากเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์จากระบบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ eis.pcd@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://gp.pcd.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายการ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar pcd-admin
สร้างในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มีนาคม 2567