ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำท่าจีน

ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี จำนวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temp.) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และค่าความนำไฟฟ้า (EC) (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายครึ่งชั่วโมงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ eis.pcd@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://iwis.pcd.go.th/officer/document/download/174/174.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2558
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
สถานี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH ไม่มีหน่วยวัด 2. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 3. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 4. Temperature (องศาเซลเซียส : °C)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar pcd-admin
สร้างในระบบเมื่อ 6 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567